Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 3x A(2 ; 6) B(-1 ; 3)

trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 3x A(2 ; 6) B(-1 ; 3) C( 2/3 ; -2 ) D(-3/4 ;-2 1/4 )