Hidro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H2 đã phản ứng

Hidro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H2 đã phản ứng ,thu được chất béo Y.Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 9,15 mol O2 ,thu được H20 và 6,42 mol CO2 .Mặt khác ,thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH (dư),thu được a gam muối .Gía trị của a là :